Pressmeddelanden

<rss xmlns:media=”http://search.yahoo.com/mrss/ version=”2.0>
<channel>
<title>Cision News</title>
<link>https://news.cision.com/se</link>
<description>
Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.
</description>
<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:41:54 GMT</pubDate>
<image>
<title>Cision News</title>
<width>146</width>
<height>60</height>
<link>https://news.cision.com/se</link>
<url>https://news.cision.com/Content/img/news-logo.png</url>
</image>
<item>
<title>Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/okning-i-antalet-aktier-i-braincool-ab–publ-,c2526178
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2926345</guid>
<description>
<![CDATA[
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 21 maj 2018 var 8 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 89 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 35 193 701. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 156 555. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket
]]>
</description>
<pubDate>Mon, 21 May 2018 07:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool erhåller designpris för hemvårdsprodukt vid behandling av migrän
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-erhaller-designpris-for-hemvardsprodukt-vid-behandling-av-migran,c2522491
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2921363</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool har i ett samarbete med Kamprad Design Center, School of Industrial Design Lund University (Department of Design Science) utfört en survey med migränpatienter och tagit fram ett antal designkoncept. Inom ramen för utbildningen Bachelor of Fine Arts in Industrial Design har Sanni Karlsson valts ut att presentera sitt projekt DEW, vilket BrainCool äger rättigheterna till. DEW kommer att presenteras 24 maj-1 juni på Form/Design Center i Malmö, och 1 juni i samband med en vernissage i Utställningshallen i A-huset (http://www.ahuset.lth.se/), Lunds Tekniska Högskola, som ligger i
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 14:49:19 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Delårsrapport för perioden 2018.01.01 – 2018.03.31</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/delarsrapport-for-perioden-2018-01-01—2018-03-31,c2517476
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2914114</guid>
<description>
<![CDATA[
Väsentliga händelser under första kvartalet • BrainCool har erhållit tolv mkr i bidrag från EU för att vidareutveckla produkter vid strokebehandling. Projektet kallat Brain Save leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från fem länder.  • En extra bolagstämma den 24 januari 2018 beslutade om ett incitamentsprogram för anställda och ledning, om högst 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionernas pris var 0,97 kr per option, har ett lösenpris på 15,37 kr och kan lösas in under januari 2021. Incitamentsprogrammet fulltecknades vilket tillförde bolaget 485 000 kr under det
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 09 May 2018 11:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Kommuniké från årsstämma 2018 i BrainCool AB (publ)
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/kommunike-fran-arsstamma-2018-i-braincool-ab–publ-,c2500371
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2888497</guid>
<description>
<![CDATA[
Onsdagen den 18 april 2018, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. -Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Det noterades att styrelsens ledamöter och
]]>
</description>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 14:11:32 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Förslag om utökad styrelse och ny ledamot</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/forslag-om-utokad-styrelse-och-ny-ledamot,c2491742
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2876725</guid>
<description>
<![CDATA[
Styrelsen för BrainCool AB (publ) har tagit initiativ till att föreslå årsstämman 2018 att utöka styrelsen med en ny ledamot samt föreslå nyval av professor Roger Henriksson. Årsstämman äger rum den 18 april 2018 och förslaget framgår av kallelse till årsstämma. Roger Henriksson är professor och överläkare inom onkologin sedan 1994. Han har varit verksam i många positioner inom såväl akademin som klinisk verksamhet och har stor erfarenhet från tidigare arbete inom industrin. Under åren 2012 -2018 var Roger Henriksson chef för Regional Cancer Centrum Stockholm/Gotland och med i hälso-
]]>
</description>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:22:44 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/ny-produkt-mot-neuropati-okar-potentialen-for-cooral-system,c2491465
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2876380</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool AB (publ) har utvecklat en ny produkt för att motverka och förebygga neuropati. Neuropati är skador på nerver med bland annat minskad känsel i händer och fötter och kan uppstå som en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Bolaget presenterade den nya applikationen på Svenska Onkologidagarna i Jönköping i mars 2018. Den nya produkten baseras på samma typ av kylsystem som BrainCools produkt Cooral System som är en oral device kopplad till ett kylsystem. Cooral System motverkar oral mukosit (OM) som också är en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Den nya applikationen
]]>
</description>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 07:21:34 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/okning-i-antalet-aktier-i-braincool-ab–publ-,c2483090
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2864946</guid>
<description>
<![CDATA[
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 28 mars 2018 var 16 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 97 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 916 885. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 276 816. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 06:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool förstärker organisationen inom onkologi. Studie visar på hög dödlighet och höga hälsovårdskostnader vid oral mukosit
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-forstarker-organisationen-inom-onkologi–studie-visar-pa-hog-dodlighet-och-hoga-halsovards,c2480266
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2860328</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool AB (publ) har slutit avtal med professor Mats Jontell som Clinical Advisor för bolagets projekt inom oral mukosit som är en del av affärsområdet Pain Management. Mats Jontell är professor emeritus vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Mats har ett omfattande internationellt nätverk och han samarbetade med BrainCool även vid utvecklingen av Cooral System mot oral mukosit. Han kommer nu att presentera och representera BrainCool på olika vetenskapliga möten samt medverka i kommunikationen med amerikanska FDA. Oral mukosit (OM) kan drabba
]]>
</description>
<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 08:40:44 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/kallelse-till-arsstamma-i-braincool-ab–publ-,c2472189
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2852209</guid>
<description>
<![CDATA[
Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2018; • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 12 april 2018 Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village,
]]>
</description>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Årsredovisning 2017</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/arsredovisning-2017,c2469420
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2844111</guid>
<description>
<![CDATA[ Årsredovisning 2017, se bifogad PDF. ]]>
</description>
<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 16:01:38 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/okning-i-antalet-aktier-i-braincool-ab–publ-,c2459822
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2830375</guid>
<description>
<![CDATA[
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 26 februari 2018 var 17 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 113 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 647 044. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 269 841. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos
]]>
</description>
<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:50:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab–publ–bokslutskommunike-januari-december-2017,c2454201
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2822276</guid>
<description>
<![CDATA[
Resultat i korthet  Koncernens nyckeltal (tkr) 2017.01.01 – 2017.12.31 Nettoomsättning 999 Summa rörelseintäkter 5 193 Resultat efter finansiella poster -23 082 Av- och nedskrivningar av materiella och -3 142 immateriella anläggningstillgångar Kassa och bank 28 442 Resultat per aktie (kr) -0,81 Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2017.01.01 2016.01.01 – 2017.12.31 –
]]>
</description>
<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 07:51:19 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincools-incitamentsprogram–to-serie-2018-2021–fulltecknas-av-ledning-och-anstallda,c2451963
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2819056</guid>
<description>
<![CDATA[
Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner. Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner. Inlösenperiod är januari 2021. Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med 22 500 SEK. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari
]]>
</description>
<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:07:46 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool AB erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab-erhaller-etikgodkannande-for-studier-inom-upprepade-huvudkollisioner,c2443396
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2806738</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool AB (publ) har erhållit etikgodkännande från Etikprövningsnämnden för studier avseende medicinsk kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll. Studien är designad för att utvärdera effekten av behandling med hjärnkylning vid upprepade huvudkollisioner. Studien leds av professor Patrik Midlöv vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i samarbete med flera institutioner vid Skånes Universitetssjukhus, och genomförs med amerikansk fotbollsklubben Limhamn Griffins i Malmö. VD Martin Waleij kommenterar; -Etikgodkännandet är ett kvitto på att
]]>
</description>
<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 13:31:12 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCools produkt Cooral™ System erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i USA
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincools-produkt-cooral–system-erhaller-formgivningsskydd–design-patent–i-usa,c2438351
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2799674</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket har godkänt bolagets ansökan (US Patent and Trademark Office reference number DM/093 813 Cooling device for prevention of oral mucositis) för ett ”design patent” (motsvarande formgivningsskydd på svenska) för produkten Cooral™ System. Produkten har sedan tidigare formgivningsskydd inom EU och Japan. Produkten erhöll patentgodkännande i Sverige rekordsnabbt och befinner sig nu in en internationell fas av immaterialrättsligt skydd, där nyhetsgranskningar har påvisat både
]]>
</description>
<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 13:53:06 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-braincool-ab–publ-,c2437196
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2797745</guid>
<description>
<![CDATA[
Tisdagen den 23 januari 2018 har det hållits extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 500 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bryan Nicholson, Jens Kinnander, Iman Ziai, Alexander Martinovic, Ola Strömberg, Anne Andersson, Roger Henriksson, Hakan Hummet, Rachida Sersar och Petter Theren. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 08:56:28 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool AB (publ) får bidrag på tolv (12) mkr från EU
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab–publ–far-bidrag-pa-tolv–12–mkr-fran-eu,c2433822
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2793088</guid>
<description>
<![CDATA[
EU har beslutat att stödja ett projekt – Brain Save – lett av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling. Projektet drivs av ett konsortium som leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Kanada. Projekten kommer starta i mars 2018 och mer information om deltagarna i projektet kommer offentliggöras vid projektstart i samband med undertecknande av konsortieavtal. Brain Save fokuserar på fem olika områden. Ett område är att implementera fler nya funktioner för att kombinera värme och kyla och integrera
]]>
</description>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 09:54:31 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/okning-i-antalet-aktier-i-braincool-ab–publ-,c2428198
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2785240</guid>
<description>
<![CDATA[
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 9 januari 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 130 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 269 401. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 377 643. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos
]]>
</description>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:40:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 23 januari 2018 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund.
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/aktieagarna-i-braincool-ab–publ–556813-5957–kallas-harmed-till-extrastamma-tisdagen-den-23-januar,c2427277
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2784252</guid>
<description>
<![CDATA[
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2018, och · anmäla sig till bolaget senast den 17 januari 2018. Anmälan om deltagande ska ske via e-post till: info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall ska uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två)
]]>
</description>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 06:30:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Konvertering i BrainCool AB (publ)</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/konvertering-i-braincool-ab–publ-,c2423558
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2779869</guid>
<description>
<![CDATA[
Konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Den 27 december 2017 konverterades 15 konvertibler. Antalet konvertibler kvar under den första tranchen för framtida omvandling är 155. Antal aktier och antalet röster före konverteringen var 34 269 401. Antalet aktier och antal röster efter denna konvertering förblir 34 269 401 eftersom BrainCool har beslutat att lösa konverteringen av dessa 15 konvertibler i kontanter. Investeraren har rätt att kontant erhålla ett belopp som motsvarar antalet nya aktier som skulle ha utfärdats vid
]]>
</description>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 08:23:19 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017-2020 inleds den 20 december 2017
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/handel-med-teckningsoptioner-serie-to1-2017-2020-inleds-den-20-december-2017,c2418830
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2770558</guid>
<description>
<![CDATA[
Den 20 december 2017 inleds handeln med BrainCools teckningsoptioner av serie TO1 2017-2020, vilka nyemitterades i samband med BrainCools konvertibelemission av serie KV1 2017-2018 i november 2017. Villkor för teckningsoptioner i sammandrag: -Teckningsoptioner av serie TO1 kommer från och med den 20 december 2017 att vara föremål för handel på AktieTorget -Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 13,93 SEK. -Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder: –
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 08:08:13 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Marknadsmeddelande 322/17 – Information om BrainCool AB:steckningsoption
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/marknadsmeddelande-322-17—information-om-braincool-ab-steckningsoption,c2416931
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2768279</guid>
<description>
<![CDATA[
Första dag för handel med BrainCools teckningsoptioner BRAIN TO 1 är den 20 december 2017. Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida: http://www.braincool.se/investor-relations-2/   Information om teckningsoptionen: Kortnamn: BRAIN TO 1 ISIN-kod: SE0010713834 Orderbok-ID: 447C CFI: RMXXXX FISN: BRAINCOOL/OPT RTS 20201205 Första dag för handel: 20 december 2017 Marketsegment/no: ATSE MIC Code: XSAT Stockholm den 18 december 2017 AktieTorget 08-511 68 000 e-post info@aktietorget.se
]]>
</description>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:21:52 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
Sista dag för handel inklusive rätt till TO1 2017-2020
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/sista-dag-for-handel-inklusive-ratt-till-to1-2017-2020,c2413125
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2762821</guid>
<description>
<![CDATA[
Den 15 december 2017 är avstämningsdag i Euroclear för rätten att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2017-2020. Detta innebär att sista dagen för handel i BrainCools aktie inklusive rätt till teckningsoptionerna är 13 december. Första dag aktien handlas exklusive rätt att erhålla TO1 är den 14 december. Teckningsoptionerna beräknas upptas till handel på AktieTorget den 20 december, under ISIN-kod SE0010713834. BrainCool delar ut teckningsoptionerna till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den finansieringslösning som offentliggjordes 23 november 2017.
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 09:46:50 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>
BrainCool AB (publ) vinner utvärdering och upphandling i Kuwait med BrainCool™ System
</title>
<link>
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab–publ–vinner-utvardering-och-upphandling-i-kuwait-med-braincool–system,c2413090
</link>
<guid isPermaLink=”false>cision2762765</guid>
<description>
<![CDATA[
BrainCool AB och dess kuwaitiske distributör Najmat Burgan Co. W.L.L har, i konkurrens med flera internationella bolag, vunnit en upphandling inom avancerade hypotermisystem för behandling av hjärtstopp. Ordern uppgår till 2 system och 20 behandlingar och skapar en god grund och förutsättning för en stabil tillväxt på marknaden i Kuwait och övriga delar av Mellanöstern. VD Martin Waleij kommenterar; –          Att vi vinner en upphandling mot våra främsta konkurrenter är ytterligare ett steg i etableringen av BrainCool™ System och en bra signal till andra utvärderingar på andra
]]>
</description>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 09:07:20 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>