DIGNITANA Offentliggör satsning på braincooling

DIGNITANA Offentliggör satsning på braincooling
juni 16, 2011 Christian Strand

 

Dignitana offentliggör idag en satsning på området för hjärnkylning i det helägda dotterbolaget BrainCool AB som bildades under hösten 2010.

Projektet i samarbete med Malmöenheten på Skånes Universitetssjukhus initierades redan 2008 och fokus har legat på att nå ”proof of concept” för utvalda kylmodeller med en vidareutvecklad modell av en äldre version av DigniCap.

Under 2011 har en förstudie genomförts med syfte att erhålla ytterligare ”proof-of-concept”, och att utveckla en preliminär design för ett instrument samt vid positivt utfall av föregående punkter utveckla en affärsplan och utvecklings och klinisk utvecklingsplan för området.

Styrelsen i Dignitana har nu beslutat att en satsning skall genomföras och att ett licensavtal mellan Dignitana AB och dotterbolaget för vidare utveckling av Dignitanas teknologi kommer att tecknas för följande områden:

* Stroke

* Hjärtstillestånd

* Neonatalvård

Det primära området kommer initialt vara för kylning av strokepatienter, men även inom de två andra områdena är förutsättningarna goda för kommersiellt gångbara produkter.

Under 2011 kommer ytterligare tre mindre studier genomföras med friska frivilliga, strokepatienter och patienter med hjärtstillestånd.

Utveckling av en semiportabel kylenhet har initierats, och utvärdering planeras i större studier från och med sommaren 2012 men betydande ”proof of concept” för produkten kommer redan då vara färdigställt.
VD Martin Waleij kommenterar;

Genom att satsningen på hjärnkylning görs i ett separat dotterbolag säkerställer vi att Dignitana AB bibehåller sitt fokus på sitt för när varande största område onkologi. Det finns dock tydliga synergier mellan områdena vad gäller teknologier, så resurser inom utveckling och kvalitet kan samordnas.

Intresset för kylning är stort inom flera områden inom medicin och detta är det första steg att vidareutveckla Dignitana till ett av dessa områden. Jag vill understryka att projektet har initierat redan under 2008 och är väl genomarbetat inklusive patentstrategier , vidare att vi känner att Dignitana inom området onkologi håller på etablera men mycket god kommersiell plattform.

Vi är bra positionerade att ta fram en av de första kommersiella hypotermiprodukterna för stroke och detta är ett första steg att etablera Dignitana som ett ledande bolag inom medical device cooling med flera verksamhetsområden.

Under det tredje kvartalet kommer vi presentera mera information om dotterbolagets affärsplan och vår bedömning av marknaden och lanseringsplan.

För ytterligare information:
Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733 – 93 70 76 I E-post: martin.waleij@dignitana.se